Presentació › Consell d'administració
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

El caràcter públic de Gestió Viària S.L. Gestvia està garantit pel Ple de l´Ajuntament de Calella, que exerceix les funcions de Junta General de la societat, i per la composició del Consell d'Administració de Gestvia, on són presents tots els grups polítics representats en la Corporació Municipal.

Des de novembre de 2022, el Consell d´Administració de Gestió Viària S.L. està constituït per les següents persones:

President: Sr. Soufian Laroussi Akhrif Ben Ziane
Vicepresident: Sr. Albert Torrent i Vivancos

Vocals:

Sra. Lucia Sànchez Vargas
Sr. Salvador d’Horta Barbé i Missé
Sr. Pere Puig i Gris
Sr. Xavier Ponsdomènech i Basart
Sr. Jordi Sitjà i Vilarrodona
Sr. Josep Mª Juhé i Mas
Sr. Juan Carlos Rosa i García
Sra. Marina Juhé i Brugué
Sr. Guillermo Gomis Monteoliva

Secretari (no conseller): Sr. Jordi Salbanyà i Benet
Gerent: Sr. Francesc Coll Martínez-Carrasco

Aceptar