Presentació › Perfil d'empresa
PERFIL D'EMPRESA

La societat Gestió Viària SL, Gestvia, amb domicili social a la plaça Constitució, núm. 9, de la població de Calella (Barcelona), es va constituir el dia 29 de gener de 1998.

La societat té la naturalesa de societat mercantil de l’Ajuntament de Calella (constituïda amb capital 100% de titularitat municipal), en virtut de la qual es regirà pels seus estatuts, per la llei de societats anònimes i per la normativa de règim local aplicable.

La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 30903, foli 171, full número B-180304, inscripció 4a – NIF B61568820.

L’objecte de la seva activitat és el de:

A partir de l’exercici 2013 la societat va ampliar la seva activitat amb la incorporació de dos nous serveis:

El capital social de la companyia és de 2.400.017,94 €, totalment subscrits i desemborsats per l’Ajuntament de Calella, de manera que és una societat unipersonal.

Gestvia_Estatuts_1998.pdf (veure/descarregar)
Gestvia_Estatuts_rect_2001.pdf (veure/descarregar)
Gestvia_Estatuts_rect_2003.pdf (veure/descarregar)

Avís de cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies tècniques o estrictament necessàries.
Cap cookie de preferències, cap cookie publicitària, cap cookie d'estadístiques o de rendiment. A més, no utilitzem cookies de tercers.
Aceptar