Ofertes de feina › Ofertes en curs
OFERTES EN CURS
Concurs oposició per a la provisió de cinc places d´inspector d´estacionaments regulats i creació d´una borsa d´interinitat

Els candidats/ates han de presentar obligatòriament el model específic de participació (Document 1) i el seu Curriculum Vitae per a ser admesos al procés selectiu. No es requereix el pagament de drets d´examen.

No seran valorats els mèrits que no estiguin correctament detallats en l’excel específic de la relació de mèrits facilitat per Gestió Viària S.L. (Document 2).

Els candidats/ates no han de presentar cap documentació acreditativa dels mèrits al·legats amb la sol·licitud, aquesta documentació serà reclamada únicament als candidats seleccionats.

Període de presentació d´instàncies del 06/05/2022 al 02/06/2022 ambdós inclosos.

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Bases publicades al BOPB (veure/descarregar)
Publicació DOGC bases (veure/descarregar)
Excel relació mèrits (Document 2) (veure/descarregar)
Sol.licitud de participació (Document 1) (veure/descarregar)
Resolució provisional d´aspirants admesos i inici proves.Termini al.legacions a la llista provisional del 16/06/22 al 24/06/22 (veure/descarregar)
Resultats prova teòrica 05.07.22 (veure/descarregar)
Horaris entrevista competencial 07.07.22 (veure/descarregar)
Resultats entrevista competencial 07.07.22 (veure/descarregar)
Acta del procès de selecció (veure/descarregar)