Perfil del contractant › Procediments
PROCEDIMENTS
Gestió Viària SL, Gestvia, és una societat mercantil, de titularitat de l’Ajuntament de Calella.

Com a empresa pública municipal, Gestvia s’integra en la definició de sector públic, segons l’article 3.1 de la llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP), amb la consideració de poder adjudicador que no té la condició d’administració pública, d’acord amb l’article 3.3 LCPS.

A través del perfil del contractant, Gestió Viària SL, Gestvia, assegura la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l’empresa.
Instruccions internes de contractació (veure/descarregar)